D'Packle füer de Maire (B 17)

Akte:
Einakter (20 min)
Kategorie:
Lustspiel
Buhnebild:
Büro vum Maire
anderi Fàssung:
B 17a   
Resume
Kurzfassung vun « E Biel am Auto! »
Àm Sàmschdaa isch Grumbeerefescht gewann... De Schängel, Maire vun Untergrossdorf isch mit’m Freddel, Maire vun Owerkleindorf heimg’fahre... D’Primevère, d’schöenscht Söej vun de Region isch àm selwe Owe verschwunde un de Schängel het zitter e Biel vorne àm Auto!... Wàs isch do bàssiert?...
Persone
Herre:
1
Dame:
1
Persone:
0
Büewe:
0
Maide:
0
Kinder:
0
Stimme:
0