Mir fànge glich àn! (B 21)

Akte:
Einakter (20 min)
Kategorie:
Lustspiel
Buhnebild:
E laari Bühn mit'm e Podescht
Resume
De Chor steht uff de Bühn un wàrt uff de Dirigent. Der soll krànk sin un soll remplaciert waare vum àlte Dirigent wie Gedachtnis Probleme het.. De Insàtz vum Lied word standig unterbroche durich
s'Gspräch zwischem Dirigent un Singer sodàs m'r gàr nit àn's Singe kummt.
Àm End bedànkt sich de Dirigent füer d'Uffmeriksàmkeit vum Püblik un d'Singer gehn vun de Bühn ohne g'sunge ze hàn.
Persone
Herre:
0
Dame:
0
Persone:
0
Büewe:
0
Maide:
0
Kinder:
12
Stimme:
0